OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

Obchodní podmínky a reklamační řád společnosti Pro West company s.r.o.

 

 1. Těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem se řídí veškeré nákupy vstupenek na kulturní akci „Prima Fest 2023“ (dále jen “Akce”) pořádané společností FTV Prima, spol. s.r.o. a Pro West company s.r.o. uskutečněné prostřednictvím prodejní sítě společnosti Ticketstream s.r.o. Nákupem vstupenky jakoukoliv formou vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem (dále jen “ Obchodní podmínky”) a zavazuje se jimi řídit.

 

 1. Společností FTV Prima, spol. s.r.o. se rozumí společnost FTV Prima, spol. s.r.o. , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16778 IČO: 48115908, DIČ: CZ48115908, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10. Společností Pro West company s.r.o. se rozumí společnost Pro West company s.r.o., zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 117712, IČO: 09191798, DIČ: CZ09191798, se sídlem č.p. 49, 592 56 Zvole.

 

 1. Společnosti FTV Prima, spol. s.r.o. a Pro West company s.r.o. jsou pořadateli Akce. Pořadatelé se dohodly, že Pro West company s.r.o. zabezpečí předprodej vstupenek na Akci a prodej vstupenek na místě konání Akce. Za tímto účelem Pro West company s.r.o. uzavřela smlouvy se společností TICKETSTREAM s.r.o. TICKETSTREAM s.r.o. proto zajišťuje prodej a distribuci vstupenek na Akci jménem a na účet Pro West company s.r.o., a to na základě výše uvedené smlouvy. Nákupem vstupenky na Akci vzniká právní vztah mezi zákazníkem, který vstupenku nakupuje a Pro West company s.r.o.. Veškeré nároky zákazníka proto směřují vždy vůči Pro West company s.r.o. jako spolupořadateli Akce.

 

 1. Společnost FTV Prima, spol. s.r.o. a Pro West company s.r.o. odpovídají za konání Akce anebo za to, že se konat nebude, odpovídají  také za jakoukoliv změnu Akce nebo její termín či místa konání.

 

 1. Zákazník je v souvislosti se vstupem na konkrétní Akci vždy povinen dodržovat pravidla stanovená pořadateli Akce. Je rovněž povinen podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.

 

 1. Pořadateli každé Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo pořadatele na vědomí.

 

 1. Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo prodejní síť TICKETSTREAM s.r.o. tato společnost neodpovídá. Zakoupené vstupenky - (klasické i elektronické) vždy bezpečně uschovejte, nikde nevystavujte a neukazujte. Jejich veřejným publikováním podstupujete riziko zneužití čárového kódu a čísla vaší vstupenky a kvůli tomu nemusíte na akci být vpuštěni. Týká se to především zveřejňování fotografií vstupenek na sociálních sítích, jako jsou Facebook, Twitter, Instagram a podobně. Zároveň důrazně nedoporučujeme nákup vstupenek z druhé ruky, vyvarujete se nepříjemnému překvapení, že na akci nebudete vpuštěni.

 

 

Postup při nákupu vstupenek.

 

 1. Zákazník bere na vědomí, že k prodejní ceně vstupenek mohou být přidány distribuční poplatky společnosti především za zpracování, vystavení a předání vstupenek.

 

 1. S cenami vstupenek a distribučních poplatku se lze seznámit na webových stránkách společnosti TICKETSTREAM s.r.o. na adrese www.ticketstream.cz anebo s nimi bude zákazník seznámen při jejich nákupu v prodejním místě prodejní sítě TICKETSTREAM s.r.o.

 

 1. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

 

Reklamační řád.

 

 1. Veškeré reklamace vstupenek zakoupených v prodejní síti TICKETSTREAM s.r.o. se řídí Obchodními podmínkami společnosti TICKETSTREAM s.r.o.

 

 1. TICKETSTREAM s.r.o. není pořadatelem Akce. Pořadatelem Akce je společnost FTV Prima, spol. s r.o. a Pro West company s.r.o.

 

 1. Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není níže výslovně uvedeno jinak.

 

 1. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a zákazníkovi nebude poskytnuta náhrada.

 

 1. V případě, že zákazník zvolí při nákupu vstupenek jako způsob doručení vstupenek jejich doručení prostřednictvím České pošty na adresu v ČR nebo službou EMS na adresu v ČR anebo poštou na adresu na Slovensku a vstupenky mu takto doručeny nebudou, uvědomí zákazník společnost TICKETSTREAM s.r.o., která obratem učiní u České pošty reklamaci. Vyřízení této reklamace trvá v případě doručování na adresu ČR maximálně 30 dnů, v případě doručení mimo ČR maximálně 60 dnů. Bude-li výsledkem reklamačního řízení u České pošty zjištění, že došlo ke ztrátě zasílané vstupenky z důvodů neležících na straně zákazníka, společnost TICKETSTREAM s.r.o. zákazníka o výsledku vyrozumí a vrátí mu peníze zaplacené za nedoručené vstupenky včetně poplatku za doručení.

 

 1. V případě, že dojde k úplnému zrušení Akce pořádané společností FTV Prima, spol. s.r.o. a Pro West company s.r.o., bude zákazník, který společnosti TICKETSTREAM s.r.o. poskytl svůj kontakt (e-mail, poštovní adresa, fax apod.), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. Společnost TICKETSTREAM s.r.o. neodpovídá zákazníkovi, pokud jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud zákazník obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.

 

 1. Dojde-li k úplnému zrušení Akce, bude společnost TICKETSTREAM s.r.o. vracet níže popsaným způsobem vstupné pouze do výše prostředků, které jí pořadatel za tím účelem poskytne. Zákazníkovi nevzniká nárok na vrácení vstupného, pokud bude Akce zrušena z důvodu vyšší moci (např. epidemie, výjimečného stavu, válečného stavu, omezení vydaných státem o zákazu volného pohybu a sdružování osob), které pořadatel nemohl ovlivnit.
 2. Dojde-li k úplnému zrušení Akce, přičemž zákazník, který v prodejní síti TICKETSTREAM s.r.o. již vstupenku na tuto Akci řádně zaplatil, tuto vstupenku osobně převzal či obdržel jiným prodejním kanálem, bude zveřejněn aktuální postup při vracení vstupného na stránkách zde, pokud má zákazník dle bodu 17. na vrácení vstupného nárok. Samotný postup při vracení vstupného je následující:

 

 • Pokud byla vstupenka zakoupena v konkrétním prodejním místě prodejní sítě TICKETSTREAM s.r.o., bude zákazníkovi vstupné s výhradou ustanovení bodu 17. vyplaceno, pokud se dostaví se vstupenkou bez zbytečného odkladu do prodejního místa, ve kterém ji zakoupil. Vzhledem k tomu, že společnost TICKETSTREAM s.r.o. jedná jménem a na účet pořadatele zrušené Akce, může být na pokyn pořadatele určeno jiné konkrétní místo.

 

 • Pokud byla vstupenka na zrušenou Akci zakoupena přes webové stránky TICKETSTREAM s.r.o., vyplní zákazník formulář pro vrácení vstupného v sekci kontakt/refundace vstupenek bez zbytečného odkladu. Vstupné bude zákazníkovi s výhradou ustanovení bodu 17. vráceno bankovním převodem na účet případně přes kartové centrum, který zákazník za tím účelem společnosti TICKETSTREAM s.r.o. písemně sdělí;

 

 1. Bude-li vraceno vstupné postupem podle bodů 18, nebudou zákazníkovi vráceny částky uhrazené za uvedeny v bodě 8 a Případné podmínky uvedené při koupi vstupenky nebo uvedené na vstupence, zejm. podmínky pro vrácení vstupného, které nebudou v souladu s Obchodními podmínkami společnosti TICKETSTREAM s.r.o., mají přednost před podmínkami uvedenými v Obchodních podmínkách.

 

 1. Jakékoliv jiné reklamace, než které se opírají o skutečnost, že Akce byla pořadateli zcela zrušena, bude TICKETSTREAM s.r.o. postupovat k vyjádření anebo přímému vyřízení pořadateli.

 

 1. Veškeré reklamace a případné dotazy je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou obchodnímu úseku TICKETSTREAM s.r.o. na e-mailovou adresu: refund@TICKETSTREAM.cz .

 

 1. U společnosti TICKETSTREAM s.r.o. nelze žádným způsobem reklamovat vstupenku na jakoukoliv Akci pořádanou společností FTV Prima, spol. s.r.o. a Pro West company s.r.o., kterou zákazník nezakoupil v prodejní síti TICKETSTREAM s.r.o.

 

 1. V případě nákupu vstupenek u společnosti TICKETSTREAM s.r.o. v důsledku systémové chyby vám budou peníze automaticky vráceny na váš účet.

 

Ochrana osobních údajů.

 

 1. V případě poskytnutí osobních údajů zákazníka některému z pořadatelů, postupují tito při jejich zpracování v souladu s právními předpisy, zejména Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

Závěrečná ustanovení

 

 1. Pokud by bylo některé ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu neplatné, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

 

 1. V případě, že dojde mezi pořadateli a zákazníkem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s nákupem vstupenky na Akci či v souvislosti s konáním či průběhem pořádané Akce, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou mezi tímto zákazníkem a pořadatelem, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: http://adr.coi.cz. Zákazník může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 1. Pořadatel je oprávněn dodatečně stanovit další omezující podmínky a povinnosti pro vstup na akci (do areálu festivalu) v návaznosti na aktuální legislativní a hygienické předpisy platné v termínu konání akce. Jejich nerespektování ze strany návštěvníka (zákazníka) může být důvodem k odepření vstupu na akci (do areálu festivalu). Na vrácení vstupného není v takovém případě nárok.

 

 1. Pro West company s.r.o. si vyhrazuje právo Obchodní podmínky aktualizovat.

 

 1. Tyto Obchodní podmínky platí od 1. 1. 2023

 

 

 

V Praze dne 1. 1. 2023                                                      Pro West company s.r.o.